سوادكوه - لیندی
وبگاه ابوطالب محمدی لیندی

مرتبه
تاریخ : سه شنبه 26 شهریور 1392

داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه و نویسنده، ۱۳۱۳.

- اخذ مدرك دیپلم ادبى از دبیرستان فیروز بهرام تهران، ۱۳۳۲.-

 اخذ لیسانس علوم سیاسى از دانشكده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، ۱۳۳۶.

- اخذ مدرك دكتراى روابط بین الملل از آمریكن یونیورسیتى واشنگتن دى سى در سال ۱۹۶۳.

- تدریس در دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد و دانشگاه امام صادق(ع). –

 تألیف دهها مقاله در زمینه هاى سیاسى، تاریخ و فرهنگ ایران و مسائل بین المللى.

- تألیف كتاب هاى «مبانى حاكمیت تاریخى، حقوقى و سیاسى بر جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسى»، «دریاهاى بسته و نیمه بسته»، «سیاست هاى كلان و جزایر خرد»، «مسأله نوروز، نقض تعهدات بین المللى و مسؤولیت هاى ناشى از آن» و «تغییرات ناظر به مفهوم مسؤولیت بین المللى دولتها».

همواره در آثار و تألیفات، سخنرانى ها و موضع گیرى هاى سیاسى اش پیرامون مسائل مبتلا به جامعه سعى مى كند شاخصه هاى عقلانیت و درست اندیشى را مراعات كند، منافع جامعه و ملت را در نظر بگیرد و از اظهارنظرهاى احساس گرایانه و سطحى دورى گزیند و او با كوله بارى از تجربه هاى گرانسنگ، دقت نظر و خردگرایى جایگاه قابل احترامى را در میان صاحبنظران مسائل سیاسى و استراتژیك كشور كسب نموده است. داوود هرمیداس باوند متولد ۱۳۱۳ تهران است و هرمیداس كه بخش دوم اسم او تلفظ اورمزد نزد یونانیان قدیم بوده، نسبش به آل باوند مى رسد كه حدود ۷قرن در شمال ایران - طبرستان - سلطنت مى كرده اند و تا زمان مأمون خلیفه عباسى كه مادرش ایرانى بود، این طایفه مسلك زرتشتى داشتند و «باو» نحوه قباد ساسانى، نام یكى از اجداد داوود هرمیداس بوده است. تحصیلات دوره ابتدایى و متوسطه او در دبستان ابوعلى سینا و دبیرستان فیروزبهرام تهران بوده و در سال ۱۳۳۲ مدرك دیپلم ادبى را دریافت مى كند. بعد از چند دهه كه به آن ایام اشاره مى كند مى گوید: «دانش آموز متعارفى بودم.» از مدیر دبستان - خلیل رضوى - و معلم ادبیات - آقاى محمدى - كه در دانشگاه طب هم تحصیل مى كرده و خانم سلیمى به نیكى یاد مى كند و مى افزاید: «در آن زمان، رفتار معلمان با شاگردان با دیسیپلین بود ولى خانم سلیمى با دانش آموزان رفتارى دموكراتیك داشتند و از این نظر بر ما تأثیر گذاشتند.» در دوره دبیرستان هم معلمان باسواد و توانمند و احیاناً سرشناس داشته؛ «آقاى اكرامى معلم زبان انگلیسى ما و رئیس باشگاه شاهین بود. دكتر پارسا هم به ما درس مى داد كه در دانشگاه هم تدریس مى كرد و حكیم الهى معلم تاریخ ما بود كه شاید علاقه من به تاریخ تحت تأثیر این معلم شكل گرفته باشد و به تعبیرى او در این خصوص بى تأثیر نبوده.» در سال دوم دبیرستان جزو تیم فوتبال دبیرستان اش مى شود و در مسابقه میان دبیرستان هاى تهران به مقام دوم نائل مى شوند. در این سالهاى پرالتهاب است كه گرایش به فعالیتهاى سیاسى در او شكل گرفته و تعمیق پیدا مى كند و البته این گرایش در خانواده او هم ریشه داشته و صرفاً محیط جامعه او را به این سو نكشانده. خانواده اش، خانواده سیاسى بوده و به صورت گریزناپذیرى هم اهل مطالعه و آگاه به مسائل روز بوده اند. پدرش سرتیپ سیف الله باوند و پدربزرگش امیر مؤیدسوادكوهى نماینده دور سوم مجلس شوراى ملى پدربزرگش در دوره صدارت وثوق الدوله با انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ انگلیس و ایران مخالفت مى كند و به خاطر این نوع مخالفت به دستور وثوق به كرمانشاه تبعید شد و با نخست وزیر شدن مشیرالدوله، از تبعید رهایى پیدا مى كند و به دستور همین مشیرالدوله، رئیس كل قشون مازندران مى شود. در زمان جنگ جهانى اول، روسیه تزارى خواهان استرداد سران و بزرگان تركمنى بوده كه علیه روسیه مقابله كرده اند و امیر مؤید تسلیم چنین تقاضایى نمى شود. در آن جنگ، ایران اعلام بى طرفى كرده بود ولى امیر مؤید معتقد بوده كه بعد از اشغال ایران توسط روسیه، عمل خلاف حقوق بین المللى صورت گرفته و برخى از فرزندان مملكت راه مبارزه با روسیه تزارى را در پیش گرفته اند و حاضر نمى شود تركمن ها را تسلیم نیروى تزارى كند. در برهه اى هم رضاخان كه درجه سرتیپى داشته مأمور جمع آورى اسلحه در شمال مى شود ولى امیر مؤید به صورت داوطلبانه چنین كارى نمى كند. بعد هم كه صلح بین قواى دولت مركزى و امیرمؤید صورت مى گیرد، دو تن از عموهاى داوود هرمیداس باوند - سهم الممالك و هژبر سلطان - در اقدام غافلگیرانه اى كشته مى شوند و دیگر اعضاى قوم هم تعبید مى شوند و پدر داوود هم تحت نظر قرار مى گیرد و این تحت نظر بودن همواره براى خانواده دردسرساز بوده. چرا كه همیشه عده اى مفتش در منزل آنها بوده اند و بر كارهاى پدرش نظارت داشته اند. در سال ۱۳۳۲ در رشته حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران مشغول به تحصیل مى شود و در سال ۱۳۳۶ هم فارغ التحصیل رشته علوم سیاسى و در این سالها با نیروى سوم خلیل ملكى و دوستانش همكارى مى كند. در دوره تحصیل در دانشگاه هم دانشجویى ممتاز بوده و هم به فعالیتهاى سیاسى مى پرداخته و این دوره را بهترین دوران زندگى خود مى داند. از استادانش هم یاد مى كند: «دكتر محمدعلى حكمت تاریخ دیپلماسى به ما درس مى داد و از لحاظ دانش و احاطه به تاریخ ایران كم نظیر بود. دكتر محسن عزیزى، تاریخ عقاید سیاسى و تاریخ جغرافیاى سیاسى به ما درس مى داد. دكتر پورهمایون از لحاظ اقتصاد، بسیار مسلط بود بر موضوع بحث و نحوه تدریس.» در سال ۱۳۳۷ تصمیم مى گیرد براى ادامه تحصیل به انگلیس یا ایالات متحده برود كه در نهایت در رشته روابط بین الملل دانشگاه آمریكن یونیورسیتى واشنگتن دى سى تحصیلات دكترایش را شروع مى كند؛ رشته درسى جدیدى كه در اروپا رایج نشده بود. عنوان تز دكترایش «ایران در دیدگاه استراتژیك شوروى در سالهاى ۱۹۱۷ تا ۱۹۶۳» بوده و داوود هرمیداس باوند با بررسى تحولات آن دوره، تحلیل خود را ارائه مى دهد. «بعد از انقلاب اكتبر ۱۹۱۷ روسیه، اعلامیه هایى در زمان تروتسكى وزیر خارجه دولت انقلابى جدید صادر شد و قرارداد ،۱۹۰۷ كاپیتولاسیون و كلیه قراردادهایى كه مخالف مصالح مردم ایران منعقد شده بود لغو شد. بعداً عهدنامه مودت ۱۹۲۱ بین ایران و شوروى امضا شد. در سال ۱۹۲۵ قرارداد شیلات بین دو كشور منعقد شد. در سال ،۱۹۴۱ ایران توسط شوروى و انگلستان اشغال نظامى شد. در زمان اشغال هم، شوروى تقاضاى امتیاز نفت شمال ایران كرد. در آن زمان، دكتر مصدق مصوبه اى به مجلس ارائه كرد كه هیچ دولتى حق ندارد تا مادامى كه نیروهاى خارجى در ایران هستند، امتیاز نفت به دولت خارجى داده شودقضیه آذر ۱۹۴۶ پیش مى آید و مسأله كردستان كه اولین مسأله اى كه در شوراى امنیت مطرح مى شود موضوع اشغال آذربایجان ایران توسط شوروى بوده. قرارداد نفت قوام با شوروى هم در مجلس مورد بررسى قرار نگرفت. دوران سه ساله ملى شدن نفت شروع مى شود. حوادث مرتبط با كودتاى ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سپس قرارداد نفتى ۱۹۵۵ و ایجاد كنسرسیوم نفتى ایران، امضاى پیمان بغداد و قرارداد دوجانبه ایران و آمریكا تا اینكه بحران موشكى كوبا (۱۹۶۱) رخ مى دهد.» از نظر داوود هرمیداس باوند، تا قبل از سال ۱۹۶۱ نظام مهار و انسداد بین بلوك هاى شرق و غرب حاكم بود و ایران رابطه تنگاتنگى با آمریكا داشت. اما پس از آن بحران، نظام بازدارنده بر جهان حاكم شده و با تعدیلاتى در نظام بین المللى، ایران هم آزادى عمل بیشترى پیدا كرده و با شوروى روابط حسنه اى پیدا مى كند.

از دید او، موضوع شوروى در روابط بین الملل اهمیت داشته از این رو آن تز را انتخاب كرده تا ببیند در دوران جنگ سرد، جایگاه ایران در كجا قرار دارد. پروفسور شارپ استاد لهستانى الاصل او در مقطع دكترا مسائل اروپاى شرقى را درس مى داد، خانم پروفسور برادشاو، تئورى هاى روابط بین الملل را ارائه مى داده و پروفسور گوسترى هم تاریخ عقاید شرق را. وى مى گوید: بعضى از استادان صرفاً تدریس مى كردند و برخى در سطحى فراتر بودند و جهان بینى خاصى داشتند. بعد از بازگشت اش به ایران به دستگاه دیپلماسى كشور مى پیوندد. با مطرح شدن بحث جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسى مأموریت یك ساله اى به او داده مى شود تا اسناد مرتبط با این جزایر ایرانى را در «اداره هند» و «دایره اسناد» وزارت خارجه انگلیس بررسى و اسناد مورد نیاز را جمع آورى كند.
مدتى هم مأموریت سازمان ملل به او محول مى شود و یك سال هم ، ریاست كمیته حقوقى مجمع عمومى سازمان ملل متحد را عهده دار مى شود و سه سال بعد از انقلاب بازنشسته مى شود. و بدین ترتیب با بازنشسته شدن، تدریس در درسهاى روابط بین الملل، مسائل اقتصادى و سیاسى خاورمیانه، مسائل نفت را در دانشگاه تهران و امام صادق(ع) و دروس حقوق بین الملل و حقوق دریاها را در دانشگاه علامه طباطبایى و دانشگاه آزاد شروع مى كند. ترجیح مى داده به صورت «كتابى» تدریس نكند؛ اگرچه منابع درسى را مشخص مى كرده و روابطش را با دانشجویان شدیداً حسنه مى داند و اعتقاد هم دارد در جهت ارتقاى ایران گام برداشته و برمى دارد و اگر فرصتى و شرایطى پیش بیاید در این زمینه كوتاهى نخواهد كرد. «امیدوارم ایران، جایگاه مطلوبى در نظام بین الملل كسب كند. من معتقدم مبانى بالقوه اى كه ایران عظمت گذشته اش را بازیابد در اختیار داریم ولى از امكانات موجود استفاده بهینه نمى كنیم.» باور دارد كه با استفاده از این منابع مى توان جایگاه مطلوبى را به دست آورد. جایگاهى كه درخور ایران و تاریخ و تمدن آن است. «آرزویم به عنوان شهروند ایرانى این است كه بتوانم تلاش كنم تا كشورم جایگاه مطلوبى را در جهان امروز به دست آورد و مردم و نسل جوان ایرانى در اعتلاى فرهنگ و علوم مؤثر باشند و از رفاه بالایى برخوردار شوند.» او ابراز امیدوارى مى كند كه با استفاده از تجارب كسب شده به نفع ایران عمل كنیم و گامهاى بلندى در مسیر توسعه كشور برداریم.ارسال توسط ابوطالب محمدی لیندی
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
امکانات دیگر
blogskin

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic